ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon Ninan Marshall, Spiritueel Business & Life Coach, eigenaar van haar bedrijf Ninan Marshall, Women Empowerment Agency, The Next Inspirator Academy, Breegraven 22, 7231 JE Warnsveld, Kvknr 53297547, welke haar Diensten op het gebied van 1:1 (online) coaching, (online) coachingsabonnementen, (online) master classes, (online) intensive transformatiesessies, trainingen, webinars, online programma’s, video’s of aanverwante werkzaamheden/ producten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van 1:1 coaching, coachingstrajecten/abonnementen, trainingen, (online) coachgroepsessies of aanverwante werkzaamheden/ producten.

Coach:
Ninan Marshall, Spiritueel Business en Life Coach of derden (coaches, experts of professionals) aangewezen of ingehuurd door Ninan Marshall.

Coachee/ Deelnemer/Lid/ Klant:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van 1:1 (online) coaching, trainingen/workshops/webinars, coachabonnement, (online) coachprogramma’s, online community (The Next Inspirator Academy) of aanverwante werkzaamheden/ diensten.

Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe persoonlijk, schriftelijk, via de online webwinkel van Ninan Marshall, website www.ninanmarshall.nl en/of community en academy The Next Inspirator Academy opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aankopen, lidmaatschappen, abonnementen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep (online) diensten of producten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de “Ethische Gedragscode”. De uitgebreide “Ethische Gedragscode” kan via de website www.ninanmarshall.nl gelezen worden.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de offerte, verkooppagina en/of videoboodschap. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd via emai, whatsapp, messenger, brief of via de automatisch bevestiging/koopbutton op de verkooppagina, verkooplink, facebookaankoopbutton,  en/of online webwinkel. Tevens wordt de (aan)betaling van de dienst ook als 100% bindend gezien.
 2. De prijzen in de offertes, verkooppagina’s, webwinkel zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte of aankoop via verkooppagina door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1.
  Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk via email of brief en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 1. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Telefonische/online 1:1 coachgesprekken en 1:1 coachsessies die tussen de Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten/het coachtraject tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Opnames van Live (Online) Webinars, Master Classes, Transformatie Sessies en Live Intensives, Live video’s via Facebook en You Tube worden gedeeld via de openbare en besloten kanalen van Ninan Marshall. Namen van personen zullen niet met volledige voor en achternaam genoemd worden. Tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is.
 4. Getuigschriften, testimonials, foto’s en video opnames van de opdrachtgever/klant/lid/ coachee zullen alleen met schriftelijke of persoonlijke toestemming openbaar gedeeld worden of via de kanalen van Ninan Marshall.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, opnames (video en audio), fotomateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, templates, werkboeken, e-boeken, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Klant, Lid Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees, tenzij schriftelijk is toestemming is verleend door Opdrachtgever en Coachee.
 4. Fotomateriaal, video- en audio opnames, persoonsgebonden materiaal, testimonials etc. gemaakt en/of opgenomen tijdens het traject van de coachee dient vooraf schriftelijk goedgekeurd te worden door de Coachee/Lid/Klant en verreist wederom schriftelijke toestemming voor PR, website, online/offline en social media doeleinden. Indien naam en toenaam van Coachee en Opdrachtgever vermeld wordt, dient schriftelijke toestemming plaats te vinden door Opdrachtgever en Coachee.

 

Artikel 8: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst, per betalingstermijn/abonnementperiode c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven op de offerte, verkooppagina en factuur.
 1. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te allen tijde voor start van het traject 100% voldaan te zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Opdrachtnemer gerechtigd de dienst op te schorten naar een nieuwe datum overeengekomen met de Opdrachtgever.
 7. Restitutie van de dienst is niet mogelijk tenzij dit met de Opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen is.
 8. Lidmaatschapgelden worden, in overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bij de aankoop van de dienst, automatisch eind van de maand vooraf geincasseerd op de overeengekomen periode (maand, kwartaal of jaar) via de opgegeven betaalwijze (bank of creditcard).

 

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

De kosten zijn exclusief de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee niet aansprakelijk voor geestelijke, emotionele en/of lichamelijke schade, daar de Coachee te allen tijden eindverantwoordelijk is en geestelijk bekwaam om juiste keuzes te maken voor een gezond welzijn. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee/Klant/Lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen, coaches, experts of andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 5. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
 7. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 8. Gebruik maken van parkeerplaats voor vervoersmiddel op locatie en/of omliggende straten voor coachsessie of training van Ninan Marshall of van derden ingehuurd door haar is te allen tijde 100% eindverantwoordelijk voor schade aan de auto en/of parkeerboetes van de coachee/klant/lid. De coachee is zelf verantwoordelijk om de opdrachtgever per keer te herinneren aan de digitale kentekenregistratie bij Gemeente Hengelo en/of deze zelf uit te voeren via de registratiegegevens van Ninan Marshall.

 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden overeenkomst en bij ziekte/afwezigheid

 1. Annulering voor een 1:1 coachsessie dient zowel de Opdrachtgever/coachee of deelnemer als de Opdrachtnemer bij onverwachtse ziekte of kortdurende afwezigheid uiterlijk 24 uur telefonisch, sms of email aan de andere partij door te geven. Ook dient direct een datavoorstel voor vervangende dag(en) plaats te vinden.
 2. Bij latere afmelding of gebreke van afmelding door Coachee wordt de activiteit van de betreffende dag 100% in rekening gebracht.
 3. Bij afmelding door langdurige afwezigheid dienen Coachee en Opdrachtnemer schriftelijk vervangende data overeenkomen. Indien Opdrachtgever langer dan 1 maand afwezig is, zal in overleg een vervangende partij de activiteit(en) uitvoeren.
 4. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven of via email met ontvangstbevestiging te geschieden.
 5. Bij annulering door Opdrachtgever van gehele Coachings- en andere begeleidingstrajecten op locatie binnen 30 dagen voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.  Tussen 31 en 60 dagen voor aanvang van de start van het traject is de Opdrachtgever 50% van deze overeengekomen hoofdsom verschuldigd en bij annulering langer dan 60 dagen vindt de annulering kosteloos plaats.
  Annulering van online diensten is restitutie volledig niet mogelijk.
 6. Bij annulering door Opdrachtgever tijdens het begeleidingstraject zal geen restitutie plaatsvinden van de resterende gereserveerde begeleidingsdagen. In overleg met Opdrachtnemer kunnen de gereserveerde dagen verschoven worden naar samen overeengekomen data in de toekomst.
 7. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder schriftelijk te annuleren, geen/ gedeeltelijk gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

 

 

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, Lidmaatschap, Abonnement, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving via email met ontvangstbericht of schriftelijk aangetekend hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven of schriftelijke kennisgeving via email met ontvangstbericht beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 14: Tarieven en automatische incasso Online Coachabonnement The Next Inspirator Academy

 1. De tarieven voor elk coachabonnement zijn zichtbaar via http://www.ninanmarshall.nl/online-lifebusinesscoachingsabonnement/.
 2. Via de online aanmelding voor het coachabonnement in The Next Inspirator Academy heeft de opdrachtgever direct SEPA incasso machtiging gegeven voor automatische incasso, indien gekozen is voor een maand, kwartaal of jaarabonnement.
 1. De machtiging vindt elke maand, elk kwartaal of jaar vooraf plaats. Stichting Mollie Payments voert de incasso’s uit namens Ninan Marshall Women Empowerment Agency/ The Next Inspirator Academy onder het volgende incassant ID nummer:
 2. Indien automatische incasso niet tijdig geincasseerd kunnen worden of achteraf gestorneerd worden door de Opdrachtgever, zal opnieuw een automatische incasso geschieden. Voor deze nieuwe transactie zal de Opdrachtnemer extra kosten in rekening brengen van per keer € 1,85 transactiekosten + € 5,65 administratiekosten, in totaal € 7,50.

 

Artikel 15: Verlaging, verhoging en opzegging Online Coachabonnement The Next Inspirator Academy

Opzegging van alle Online Coachabonnementen is mogelijk, rekeninghoudend met een opzegtermijn van 1 maand bij een maandabonnement, een opzegtermijn van een kwartaal bij een kwartaalabonnement en een jaar bij jaarabonnement Voor eind van de maand/2e kwartaal/11e maand dient de opzegging schriftelijk via e-mail plaats te vinden naar info@thenextinspiratoracademy.nl. Voorbeeld: opzegging per e-mail ontvangen op 15 januari zal stopgezet worden per 1 maart.

Een lopend abonnement kan altijd gewijzigd worden naar een hoger, lager of gratis abonnement. Indien de opdrachtgever het abonnement omlaag wenst, dient hij/zij een email te sturen naar info@thenextinspiratoracademy.nl. Wederom geldt bij een verlaging van abonnement een opzegtermijn van 1 maand bij een maandabonnement, een kwartaal bij een kwartaalabonnement en een jaar bij jaarabonnement. De opdrachtgever kan tot deze tijd nog gebruik maken van het lopend abonnement.

Via  http://www.ninanmarshall.nl/online-lifebusinesscoachingsabonnement/ kan de opdrachtgever altijd een hoger abonnement aanvragen. Er vindt geen compensatie plaats tussen voorgaande en nieuw abonnement. De online betaling vindt gelijk plaats via ideal en de opdrachtgever krijgt direct toegang tot het nieuwe abonnement.

Artikel 16: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

 

 

Vastgesteld te Warnsveld op 1 november 2019 en onder nummer 53297547 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.